De diaconie van de Protestantse Gemeente Zeist houdt zich bezig met de zorg voor anderen: mensen die in de knel zijn gekomen, of die door ziekte of andere zorgen ondersteuning nodig hebben. In kernwoorden wordt dit samengevat als de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Dit houdt dus in het helpen bij nood, maar ook zetten we ons om te voorkomen dat mensen in dergelijke situaties terechtkomen.

Daarom is er sprake van diaconaal werk dichtbij: noden in de eigen gemeenten signaleren en uitwerken; aandacht voor ouderen en chronisch zieken; inzet voor jeugd- en jongerenwerk; oog voor sociale achterstanden en bevorderen van integratie. Dit alles richt zich in het bijzonder op de taken in de eigen wijk. Ook met de burgerlijke gemeente is er contact in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en participeert de diaconie in verschillende organisaties.

Het diaconaat houdt zich ook bezig met de zorgen wereldwijd. Hierbij is te denken aan het werelddiaconaat en de ontwikkelingssamenwerking. Ze doet dit in samenwerking met anderen en in het bijzonder met Kerk in Actie, de Gereformeerde Zendings Bond en Luisterend Dienen.

In het College van Diakenen is elke wijkgemeente door één lid vertegenwoordigd. Uit hun midden kiezen de leden een voorzitter, secretaris en hun plaatsvervangers. De voorzitter neemt als adviseur deel aan de algemene kerkenraad.

Contact

Annemarie van de Water
Maurikstraat 55, 3701 HC Zeist
tel. 692 47 82 / diaconie@pkn-zeist.nl
Geopend op maandag en donderdag van 9.00-12.00 uur.
Stel online een vraag.

Bankrekening
NL 96 INGB 0663 9114 94
Diaconie Protestantse Gemeente Zeist
2020 © Copyright - Protestantse Gemeente Zeist | Webdesign & fotografie kerken: Manschot Grafimedia, Zeist